• :
  • :

Bộ GD&ĐT đề xuất gắn trách nhiệm cụ thể về giáo dục đối với địa phương

Bộ GD&ĐT vừa giới thiệu Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/ND-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quả lý nhà nước về giáo dục.

Bộ GD&ĐT cho rằng, công tác quản lý nhà nước về giáo dục hiện nay còn bộc lộ một số tồn tại, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Sự phối hợp công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước còn khá hạn chế, một số bộ, ngành địa phương vẫn có sự chồng chéo trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Điều này dẫn đến tình trạng không thống nhất và thiếu tính đồng bộ trong việc quản lý các cơ sở giáo dục, cản trở các hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả hệ thống giáo dục và đào tạo.

Bộ Gd&ĐT đề xuất gắn trách nhiệm về giáo dục đối với các cấp địa phương (Ảnh tư liệu)

Bộ Gd&ĐT đề xuất gắn trách nhiệm về giáo dục đối với các cấp địa phương (Ảnh tư liệu)

Để thực hiện những yêu cầu mới đặt ra nêu trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục là cần thiết.

Cụ thể, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/ND-CP quy định trách nhiệm của Bộ GD&ĐT: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển giáo dục; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm quản lý đối với  cấp xã
Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm quản lý đối với cấp xã

Đối với UBNN cấp tỉnh, Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đối với các cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác đặt trụ sở trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của các nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập;

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm đối với cấp xã về trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập; trường mầm non, lớp mầm non độc lập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục thuộc phạm vi quản lý; Cho phép thành lập, quyết định sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, giải thể nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập theo quy định.

Tác giả: Đình Trung