Hải Phòng hiện có 64 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước thành viên EU, tổng vốn đầu tư 932,1 triệu USD; Trong đó, mới có 2 dự án có vốn FDI của các nhà đầu tư Pháp với trên 39,76 triệu USD. Vì vậy, việc đẩy mạnh xúc tiến đầu ...