HĐND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 1 chức danh tiến hành bầu lại, do lần bầu cử trước đó chưa đảm bảo quy trình. Theo đó, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường ...