Nữ thần tượng đóng phim “Cobweb” (Cú máy ăn tiền) cùng Song Kang Ho, Im Soo Jung, Oh Jung Se, Jeon Yeo Bin.