• :
  • :

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động 2019, các nghị định hướng dẫn về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2022.

Theo đó, đối với việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, UBND và LĐLĐ Thành phố hướng dẫn: Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan xã, phường, thị trấn, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng trình tự, nội dung, hình thức, thành phần quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ.

Hình thức tổ chức Hội nghị gồm Hội nghị thường kỳ tổ chức mỗi năm một lần vào cuối năm. Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, có thể tổ chức Hội nghị vào thời gian đầu năm học mới để phù hợp với đặc thù của ngành. Hội nghị bất thường tổ chức khi có 1/3 số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết.

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động Thủ đô nghèo phát triển kinh tế gia đình năm 2021, ngày 14/1/2021. (Ảnh minh họa)

Căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức, viên chức và điều kiện cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thống nhất với Công đoàn cơ quan, đơn vị để quyết định thành phần dự Hội nghị bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hoặc Hội nghị đại biểu.

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức bao gồm các nội dung được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, gồm các nội dung: Tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Công đoàn; báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân; khen thưởng các tập thể, cá nhân...

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”; Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

UBND và LĐLĐ Thành phố yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022. Riêng khối đơn vị sự nghiệp là các cơ sở giáo dục đào tạo, tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức vào cuối năm học 2021-2022. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

Phạm Diệp