• :
  • :

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, một trong những nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức là đổi mới nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến người lao động. Chủ động đề xuất và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai, thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn theo quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/2/2013 của Bộ Chính trị, về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Trước mắt tích cực tham gia sửa đổi Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội...

LĐLĐ huyện cũng sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò đại diện, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng nội quy, quy chế, giám sát định mức lao động, phân phối tiền lương, thu nhập đối với công nhân lao động; tham gia thương lượng xây dựng mức lương, bảng lương, quy chế trả lương tại doanh nghiệp, công tác An toàn vệ sinh lao động và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động.

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động
Công nhân lao động tại một doanh nghiệp may trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Đồng thời chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền đồng cấp duy trì và thực hiện thường xuyên, định kỳ các hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với công nhân lao động. Nhằm lắng nghe, kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc, phòng tránh tranh chấp lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và công nhân lao động, hạn chế đến mức thấp nhất công nhân lao động bức xúc dẫn đến đình công ngừng việc tập thể.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội xây dựng các chương trình phối hợp, thỏa thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Tiếp tục phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả như: Nâng cao “Chất lượng bữa ăn ca”,“Chương trình phúc lợi đoàn viên”, Chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, Hỗ trợ “Xe đưa công nhân về quê đón tết”, các hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”...

Tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và 06 chương trình công tác toàn khóa. Triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội (Khóa XVI) về “Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước” và “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.

H.D