• :
  • :

Hà Nội giải quyết 9 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Tin từ Sở Tư pháp Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến nay, công tác hộ tịch, nuôi con nuôi luôn được cơ quan này chú trọng thực hiện.

Để việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, khách quan, phù hợp với nhu cầu và lợi ích tốt nhất của trẻ em, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; đồng thời trình UBND thành phố giải quyết 9 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Sở Tư pháp Hà Nội cũng đã thành lập đoàn kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, thị xã về thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong quý III và IV-2020. Kết quả bước đầu cho thấy, công tác hộ tịch và công tác chứng thực ở cơ sở đã đi vào nền nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội.