• :
  • :

Hải Phòng Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ

Xác định lực lượng thanh niên luôn là nguồn lực nòng cốt phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Kết luận số 09-KL/TU về tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, xã; Sắp xếp cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Hồng Vinh và đồng chí Lê Toàn Khánh

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Hồng Vinh và đồng chí Lê Toàn Khánh

Điều động 5 cán bộ trẻ về làm lãnh đạo quận, huyện

Sau hơn 6 tháng thực hiện Kết luận 09/KL-TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu 5 cán bộ trẻ, từ các sở, ban, ngành của thành phố về làm lãnh đạo các quận, huyện.

Cụ thể, trong tháng 6/2021, Hải Phòng thực hiện điều động Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi) giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Hải An; Điều động Trưởng phòng Quản lý ngân sách - Tin học thống kê, Sở Tài Chính Lê Toàn Khánh (31 tuổi) giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Kiến An; Điều động, chỉ định Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Quang Diện (31 tuổi) giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy Đồ Sơn; Điều động, giới thiệu Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi) ứng cử Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Hoàng Xuân Minh và đồng chí Nguyễn Quang Diện

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Hoàng Xuân Minh và đồng chí Nguyễn Quang Diện

Để thực hiện việc điều động các cán bộ trẻ, giữ các vị trí trọng trách tại các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương nói trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tiến hành rà soát rất kỹ các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Hải Phòng dưới 35 tuổi; Lựa chọn được 7 cán bộ trẻ có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như mục tiêu của Kết luận 09-KL/TU, được xác định là nguồn nhân sự tăng cường, sắp xếp trong năm 2021.

Cùng với việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí cán bộ trẻ về cơ sở hoạt động, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sẽ giao cho các cơ sở Đảng địa phương tiếp tục rèn luyện các đồng chí này thông qua thực tiễn hoạt động của các cán bộ trẻ tại cơ sở là môi trường rèn luyện, đào tạo tốt nhất để cán bộ trẻ trưởng thành. Với cách làm minh bạch, bài bản, thống nhất, thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, trên cơ sở bảo đảm các quy định, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, thành phố Hải Phòng hy vọng sẽ đào tạo được đội ngũ cán bộ qua cơ sở, có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, đáp ứng được yêu cầu phát triển của các địa phương và thành phố trong thời gian tới.

Ưu tiên dùng cán bộ trẻ, chống “chạy chức, chạy quyền”

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cho biết: Quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng là việc tăng cường cán bộ trẻ cho cơ sở kết hợp với bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ bảo đảm thực hiện công khai, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Thành phố kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác kiểm soát quyền lực; Chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; Thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu ở những nơi có cán bộ được tăng cường, luân chuyển, điều động chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp cán bộ phát huy năng lực.

Đoàn viên thanh niên quận Kiến An tham gia hiến máu tình nguện

Đoàn viên thanh niên quận Kiến An tham gia hiến máu tình nguyện

Về nguyên tắc, cán bộ trẻ được tăng cường, bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo cấp huyện, xã, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể. Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện là trưởng, phó phòng cấp sở ngành và tương đương, dưới 35 tuổi; Được đào tạo bài bản, có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; Có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 3 năm liền gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ tăng cường giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã là công chức dưới 30 tuổi; Được đào tạo bài bản, bằng tốt nghiệp loại khá trở lên; Có trong quy hoạch chức vụ được tăng cường, bổ nhiệm hoặc tương tương; Có năng lực, uy tín, triển vọng phát triển tốt; 2 năm liền gần nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thanh phố xử lý đồng bộ giữa tăng cường cán bộ trẻ và bố trí, sắp xếp, luân chuyển giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị còn đang thiếu khuyết; Gắn với lộ trình thực hiện đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025 cơ bản Bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương; Khuyến khích thực hiện Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Việc tăng cường, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ phải bảo đảm hài hòa về cơ cấu chuyên ngành đào tạo và cơ cấu 3 độ tuổi trong đội ngũ lãnh đạo chủ chốt (thường trực cấp ủy, lãnh đạo UBND các địa phương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan thành phố) bảo đảm ổn định, tính kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Mục tiêu tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tăng cường chất lượng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ cho những nhiệm kỳ tiếp theo, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; Sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ lãnh đạo chủ chốt giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ động khắc phục tình trạng cục bộ địa phương hoặc đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cùng một độ tuổi hoặc giữ vị trí lãnh đạo 2 nhiệm kỳ (8 năm liên tục) trở lên; Sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giữa các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, tạo môi trường để cán bộ rèn luyện, nắm bắt toàn diện các lĩnh vực công tác.

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố tăng cường mỗi quận, huyện ít nhất một cán bộ trẻ (tuổi dưới 35) giữ chức vụ lãnh đạo quận, huyện. Năm 2021, thành phố phấn đấu từ 40 - 60% quận, huyện có cán bộ trẻ giữ chức vụ Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Đến năm 2024 bố trí cho các quận, huyện còn lại và bố trí tăng thêm cho những nơi có điều kiện.

Với việc chủ động lựa chọn, đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ kinh qua thực tế tại các địa phương, chúng tôi tin rằng lực lượng cán bộ trẻ Hải Phòng sẽ từng bước kế cận các bậc tiền bối để tiếp tục đưa Hải Phòng phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Tác giả: Quang Chiến-Nguyễn Hiền