• :
  • :

Từ 1.8, Hải Dương dừng tiếp nhận lao động nước ngoài, người Việt hồi hương

Ngày 26.7, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 2690/UBND-VP về việc tạm dừng chấp thuận cho lao động người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh và cách ly tại khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao các sở, ngành, địa phương thông báo tới các tổ chức, doanh nghiệp tạm dừng việc giải quyết cho người lao động nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh và cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương kể từ ngày 1.8.2021 cho đến khi có thông báo khác thay thế.

Đối với người lao động nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh Hải Dương có nhu cầu cách ly tại tỉnh ngoài tiếp tục thực hiện theo các quy định.

Các chuyên gia, người lao động nước ngoài, người Việt Nam hồi hương đã được UBND tỉnh chấp thuận cho nhập cảnh và cách ly tại tỉnh Hải Dương trước ngày 1.8.2021 tiếp tục thực hiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Tác giả: Đặng Luân