• :
  • :
Kỷ luật học sinh càng cần tôn trọng và thấu hiểu

Kỷ luật học sinh càng cần tôn trọng và thấu hiểu

Làm tốt công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ góp phần tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, hoàn thiện nhân cách, phẩm chất tốt nhất cho học sinh và từng bước xây dựng trường học hạnh phúc. Mỗi học sinh một trường hợp riêng, khi kỷ luật hay ...