• :
  • :

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Vinh - Hội nghị Khuynh hướng Tiêu dùng Việt Nam