• :
  • :

Bảng lương công chức ngân hàng khi lương cơ sở 2,34 triệu đồng

Dưới đây là chi tiết bảng lương công chức ngân hàng khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1.7.2024.

Bảng lương công chức ngân hàng khi lương cơ sở 2,34 triệu đồng

Mức lương công chức ngân hàng tăng cao nhất đạt gần 19 triệu đồng/tháng khi tăng lương cơ sở từ ngày 1.7. Ảnh: Hải Nguyễn

Điều 2 Thông tư 14/2022/TT-NHNN quy định chức danh và mã số ngạch các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng, gồm: Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng Mã số: 07.044; Kiểm soát viên chính ngân hàng Mã số: 07.045; Kiểm soát viên ngân hàng Mã số: 07.046; Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng Mã số: 07.048; Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ Mã số: 07.047

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn cách tính lương công chức ngân hàng 2024 từ 1.7.2024:

Tiền lương = 2.340.000 đồng x Hệ số lương.

Các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN này áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 17/2013/NĐ-CP quy định: Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Ngạch Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

Ngạch Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Theo đó, bảng lương công chức ngân hàng khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng là:

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

Kiểm soát viên chính ngân hàng

Kiểm soát viên ngân hàng

Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng

Nhân viên Tiền tệ - Kho quỹ

Chú ý, bảng lương công chức ngân hàng nêu trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, thưởng...