• :
  • :

Bài 1: Góc nhìn từ doanh nghiệp

Theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng TK&HQ,DN sử dụng năng lượng trọng điểm là đối tượng phải xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng.