• :
  • :

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23.2 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững, Bộ VHTTDL đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch năm 2024 và những năm tiếp theo.

Dòng sông du lịch, tại sao không?

Nếu cải tạo thành công môi trường sông Tô Lịch, hoàn toàn có thể đánh thức hệ thống di sản văn hóa lịch sử vẫn đang hiện diện ven sông, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.