• :
  • :

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Để thực hiện những định hướng cơ bản nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu, thì cần thiết phải xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả loạt giải pháp.