• :
  • :

Gervenne – trắng khỏe tự nhiên, thơm dịu dài lâu